Kodeks postępowania Symposium Cracoviense

Spotkania biznesowe stwarzają okazję do nawiązywania kontaktów, dzielenia się informacjami, budowania wiedzy i uczenia się. W Symposium Cracoviense staramy się zapewnić przyjazne środowisko dla wszystkich uczestników wszystkich organizowanych przez nas wydarzeń biznesowych. Dlatego też stworzyliśmy Kodeks Postępowania, aby określić zasady związane z dostępnością, akceptacją różnic kulturowych i społecznych.

Kodeks Postępowania definiuje normy, które są podstawą różnorodności i integracji. Ich celem jest wspieranie społeczności, w której wszyscy ludzie powinni czuć się bezpiecznie, aby uczestniczyć, wprowadzać nowe pomysły i inspirować innych, niezależnie od płci, tożsamości i ekspresji płciowej, wieku, orientacji seksualnej, niepełnosprawności, wyglądu fizycznego, rozmiaru ciała, rasy, pochodzenia etnicznego, religii (lub jej braku), czy wyborów technologicznych.

Dokument ten określa zarówno oczekiwane, jak i zabronione zachowania. Można go dostosować do każdego wydarzenia. Chcemy mieć pewność, że nasze wydarzenia będą dla wszystkich doświadczeniem integracyjnym, pełnym szacunku, produktywnym i wolnym od molestowania.

Oczekiwane zachowania

W celu wspierania środowiska, które buduje społeczność i pozytywne relacje, od wszystkich uczestników organizowanych przez Symposium Cracoviense wydarzeń oczekuje się następujących zachowań:

 • Bądź obecny i bierz aktywny udział.

 • Zwracaj uwagę na swoje otoczenie i innych uczestników.

 • Zachowuj się z szacunkiem wobec wszystkich napotkanych osób, w tym personelu wydarzenia i miejsca.

 • Zachowaj rozwagę w swoich wypowiedziach i działaniach.

Niedopuszczalne zachowanie


Prześladowanie, zastraszanie, i/lub insynuacje, które są krzywdzące lub przeszkadzające innym uczestnikom w doświadczeniu lub uczestnictwie są zachowaniami niedopuszczalnymi. Przykłady niedopuszczalnych zachowań obejmują, ale nie ograniczają się do następujących:

 • Poniżające, dyskryminujące lub nękające zachowanie lub mowa, w tym między innymi obelgi osobiste, język seksistowski, rasistowski, homofobiczny, transfobiczny, ageistyczny lub ableistyczny.

 • Niewłaściwy kontakt fizyczny; przed dotknięciem danej osoby należy uzyskać jej zgodę.

 • Język, który sugeruje wykluczenie lub poniżenie osoby na podstawie jej niezmiennej cechy; na przykład pytanie uczestnika, skąd tak naprawdę pochodzi; zakładanie, że małżonek lub partner danej osoby jest przeciwnej płci; celowe używanie niewłaściwego zaimka w odniesieniu do danej osoby.

 • Niepożądana uwaga o charakterze seksualnym, w tym komentarze lub żarty o charakterze seksualnym, nieodpowiednie dotykanie, obmacywanie lub propozycje seksualne.

 • Umyślne zastraszanie, prześladowanie lub śledzenie.

 • Trwałe zakłócanie spokoju, w tym podczas rozmów i prezentacji.

 • Wyświetlanie materiałów o charakterze seksualnym lub zawierających przemoc, w tym w prezentowanych materiałach (np. slajdach, prezentacjach, rozmowach) lub w nieformalnych ustawieniach lub na urządzeniach osobistych (np. w telefonie).

 • Przemoc, groźby użycia przemocy lub agresywny język skierowany przeciwko innej osobie lub grupie.

 • Posiadanie niebezpiecznych lub nieuprawnionych materiałów, takich jak materiały wybuchowe, broń palna, broń lub podobne przedmioty.

 • Znęcanie się, w tym powtarzająca się przemoc słowna; werbalne, niewerbalne lub fizyczne zachowanie o charakterze grożącym, zastraszającym lub upokarzającym; lub sabotowanie lub podważanie wyników pracy danej osoby.

 • Kradzież lub niewłaściwe usuwanie lub posiadanie własności.

 • Używanie, dystrybucja, sprzedaż lub przekazywanie nielegalnych narkotyków.

 • Wszelkie inne nielegalne działania lub formy nękania nie ujęte powyżej.

Symposium Cracoviense zastrzega sobie prawo do określenia indywidualnie w przypadku konkretnych wydarzeń, co stanowi niedopuszczalne zachowanie i jakie działania podejmie w związku z zaistniałymi incydentami.

Konsekwencje nieakceptowalnego zachowania


Niedopuszczalne zachowanie nie będzie tolerowane na kongresach organizowanych przez Symposium Cracoviense. Każda osoba poproszona przez członka personelu lub współpracownika o zaprzestanie niedopuszczalnego zachowania powinna natychmiast się do niego zastosować. Jeśli uczestnik zachowuje się w sposób niedopuszczalny lub nie stosuje się do oczekiwanych zachowań w dowolnym momencie wydarzenia, Symposium Cracoviense może podjąć wszelkie działania, które uzna za stosowne, aby utrzymać przyjazne środowisko dla wszystkich uczestników, w tym między innymi usunąć uczestnika z wydarzenia bez zwrotu kosztów.


Co zrobić w przypadku nieakceptowlanego zachowania


Jeśli jesteś świadkiem lub jesteś narażony na nieakceptowalne zachowanie lub masz jakiekolwiek inne wątpliwości podczas kongresu organizowanego przez Symposium Cracoviense, powiadom naszego przedstawiciela tak szybko jak to możliwe tel. +48 12 4227600, e-mail: info@symposium.pl


Zgoda


W związku z i w zamian za mój udział w kongresie organizowanym przez Symposium Cracoviense, akceptuję i będę przestrzegać Kodeksu Postępowania podczas uczestnictwa w takim wydarzeniu. Rozumiem, że Symposium Cracoviense może podjąć wszelkie działania, które uzna za stosowne, w tym usunięcie mnie z wydarzenia bez zwrotu kosztów, w przypadku nieprzestrzegania przeze mnie niniejszego Kodeksu Postępowania.