Kodeks postępowania 

Symposium Cracoviense

DEI (Diversity, Equality & Inclusivity)

Nasz kodeks postępowania w zakresie różnorodności, równości i włączenia społecznego (DEI) odzwierciedla nasze zaangażowanie w tworzenie otwartego, sprawiedliwego i przyjaznego środowiska dla wszystkich uczestników, prelegentów, partnerów i pracowników. Definiuje normy, które są podstawą różnorodności i integracji. Ich celem jest wspieranie społeczności, w której wszyscy ludzie powinni czuć się bezpiecznie, aby uczestniczyć, wprowadzać nowe pomysły i inspirować innych, niezależnie od płci, tożsamości i ekspresji płciowej, wieku, orientacji seksualnej, niepełnosprawności, wyglądu fizycznego, rozmiaru ciała, rasy, pochodzenia etnicznego, religii (lub jej braku), czy wyborów technologicznych.

Zasady ogólne

Szacunek dla wszystkich: Traktujemy wszystkich uczestników z szacunkiem i godnością, niezależnie od ich pochodzenia, płci, orientacji seksualnej, wieku, religii, niepełnosprawności czy innych cech osobistych.

Zero tolerancji dla dyskryminacji i molestowania: Nie tolerujemy żadnej formy dyskryminacji, molestowania, ani innego nieakceptowalnego zachowania w czasie naszych wydarzeń.

Promowanie różnorodności: Aktywnie dążymy do zwiększenia różnorodności wśród uczestników i prelegentów na naszych konferencjach i kongresach.

Praktyki operacyjne

Rejestracja uczestników: Nasze procedury rejestracyjne są projektowane w sposób inkluzywny, eliminując bariery mogące utrudniać niektórym osobom zarejestrowania się na wydarzenie.

Dostępność: Zapewniamy, że nasze wydarzenia są dostępne dla osób z niepełnosprawnościami, poprzez odpowiednie dostosowanie miejsc, materiałów i usług wspierających.

Bezpieczne środowisko: Tworzymy i utrzymujemy bezpieczne środowisko, w którym wszyscy uczestnicy mogą swobodnie uczestniczyć w naszych wydarzeniach, bez obawy o dyskryminację czy molestowanie. Niniejszy dokument określa zarówno oczekiwane, jak i zabronione zachowania w biurze, jak podczas organizowanych przez Symposium Cracoviense wydarzeń. 

Oczekiwane zachowanie

W celu wspierania środowiska, które buduje społeczność i pozytywne relacje, od wszystkich uczestników organizowanych przez Symposium Cracoviense wydarzeń oczekuje się następujących zachowań:

Niedopuszczalne zachowanie 

Prześladowanie, zastraszanie, i/lub insynuacje, które są krzywdzące lub przeszkadzające innym uczestnikom w doświadczeniu lub uczestnictwie są zachowaniami niedopuszczalnymi. Przykłady niedopuszczalnych zachowań obejmują, ale nie ograniczają się do następujących:

Symposium Cracoviense zastrzega sobie prawo do określenia indywidualnie w przypadku konkretnych wydarzeń, co stanowi niedopuszczalne zachowanie i jakie działania podejmie w związku z zaistniałymi incydentami.

Monitorowanie i raportowanie

Zgłaszanie Incydentów: Jeśli jesteś świadkiem lub jesteś narażony na nieakceptowalne zachowanie lub masz jakiekolwiek inne wątpliwości podczas kongresu organizowanego przez Symposium Cracoviense, powiadom naszego przedstawiciela tak szybko jak to możliwe tel. +48 12 4227600, e-mail: info@symposium.pl. Zapewniamy anonimowość i bezpieczeństwo zgłaszających.

Ocena i Monitorowanie: Regularnie oceniamy i monitorujemy nasze praktyki w zakresie DEI, aby upewnić się, że są one skuteczne i odpowiadają na bieżące potrzeby.

Raportowanie: Przeprowadzamy okresowe raporty dotyczące naszych działań DEI, które są dostępne dla wszystkich zainteresowanych stron.

Odpowiedzialność i Zaangażowanie

Odpowiedzialność kierownictwa: Kierownictwo naszej firmy jest odpowiedzialne za wdrażanie i monitorowanie polityki DEI, zapewniając, że jest ona integralną częścią naszej działalności.

Zaangażowanie społeczności: Angażujemy naszą społeczność (uczestników, prelegentów, partnerów) w tworzenie i rozwijanie polityki DEI, aby odzwierciedlała ona ich potrzeby i oczekiwania.

Sankcje za naruszenia

Konsekwencje: W przypadku naruszenia zasad kodeksu EDI, podejmujemy odpowiednie kroki dyscyplinujące. Niedopuszczalne zachowanie nie będzie tolerowane ani w biurze, ani na kongresach organizowanych przez Symposium Cracoviense. Każda osoba poproszona przez członka personelu lub współpracownika o zaprzestanie niedopuszczalnego zachowania powinna natychmiast się do niego zastosować. Jeśli uczestnik zachowuje się w sposób niedopuszczalny lub nie stosuje się do oczekiwanych zachowań w dowolnym momencie wydarzenia, Symposium Cracoviense może podjąć wszelkie działania, które uzna za stosowne, aby utrzymać przyjazne środowisko dla wszystkich uczestników, w tym między innymi usunąć uczestnika z wydarzenia bez zwrotu kosztów, czy podjąć inne działania interwencyjne zgodne z przepisami prawa. 

Podsumowanie

Jesteśmy zobowiązani do tworzenia inkluzywnych i różnorodnych wydarzeń, które promują równość i szacunek dla wszystkich. Nasz kodeks postępowania jest fundamentem naszych działań i będziemy stale dążyć do jego udoskonalania w celu zapewnienia jak najlepszych praktyk w zakresie EDI.

Zgoda

W związku z udziałem w kongresie organizowanym przez Symposium Cracoviense, pracownicy, dostawcy i uczestnicy akceptują i będą przestrzegać Kodeksu Postępowania podczas uczestnictwa w takim wydarzeniu. Rozumieją, że Symposium Cracoviense może podjąć wszelkie działania, które uzna za stosowne, w tym upomnienie, usunięcie z wydarzenia bez zwrotu kosztów, czy inna interwencja dozwolona przepisami prawa, w przypadku nieprzestrzegania przeze mnie niniejszego Kodeksu Postępowania.

Kraków 27.05.2024.