Regulamin platformy internetowej Symposium Cracoviense

§ 1 Postanowienia wstępne

1. Poniższe warunki i postanowienia mają zastosowanie do wszystkich naszych usług, które są dostępne na naszej stronie internetowej www.symposium.pl, mailowo lub telefonicznie. Wchodząc, przeszukując oraz korzystając z naszej platformy internetowej i/lub dokonując rejestracji na konferencję czy rezerwacji hotelu potwierdzają Państwo, że przeczytali, zrozumieli i zaakceptowali poniższe warunki i postanowienia. Platforma, jej zawartość oraz infrastruktura, a także system rejestracji i rezerwacji hoteli są własnością oraz są zarządzane i dostarczane przez Symposium Cracoviense Sp z o.o. 31-511 Kraków, Rakowicka 1/14, KRS 0000210115.

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających z platformy i określa zasady korzystania z platformy internetowej oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem platformy.


§ 2 Definicje

1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2. Sprzedawca – Symposium Cracoviense Sp z o.o. z siedzibą przy ul. Rakowicka 1/14, 31-511 Kraków, NIP: 676-20-61-612, REGON: 351475079, wpisanego do KRS pod numerem 0000210115.

3. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Platformy.

4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta z Platformy.

5. Platforma - platforma internetowa prowadzona przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://www.symposium.pl. 

6. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Platformy), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

7. Regulamin - niniejszy regulamin Platformy.

8. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Konferencji lub Szkolenia ze Sprzedawcą.

9. Konto - konto klienta na platformie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta, informacje o złożonych przez niego Zamówieniach oraz zakupione na Platformie Konferencje i Szkolenia.

10. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny na platformie umożliwiający złożenie Zamówienia i dokonanie płatności.

11. Szkolenie - dostępna na Platformie usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

12. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Szkolenia zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Platformy internetowej. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się umowę o świadczenie usługi konferencyjnej / szkoleniowej online lub stacjonarnie. 


§ 3 Kontakt z Platformą

1. Adres Sprzedawcy: Symposium Cracoviense Sp z o.o. ul. Rakowicka 1/14, 31-511 Kraków

2. Adres e-mail Sprzedawcy: info@symposium.pl

3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 12 422 76 00

4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: Alior Bank 77 2490 0005 0000 4530 9032 2768

5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 8.00 -16.00 od poniedziałku do piątku. 


§ 4 Wymagania techniczne

Do korzystania z Platformy, w tym przeglądania oferty szkoleniowej Platformy oraz składania zamówień na Konferencje i Szkolenia, niezbędne są:

a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową

b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

c. włączona obsługa plików cookies. 


§ 5 Informacje ogólne

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Platformy spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Platformy internetowej z infrastrukturą techniczną Klienta.

2. Przeglądanie oferty Platformy oraz składanie zamówień nie wymaga zakładania Konta. 

3. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT) i podane są w polskich złotych lub EURO.

4. Cena Konferencji obejmuje dostęp do usługi online lub stacjonarnie we wskazanym terminie

5. Cena Szkolenia obejmuje dostęp do usługi szkoleniowej na Platformie przez okres 3 miesięcy od daty złożenia zamówienia i dokonania płatności.


§ 6 Konto na Platformie

1. Klient po dokonaniu zakupu na Platformie otrzyma od Sprzedawcy dostęp do indywidualnego konta na platformie szkoleniowej, jeśli usługa świadczona jest w formie wirtualnej. 

2. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie adresu email wskazanego w zamówieniu oraz kodu dostępu, ustanowionego przez Sprzedawcę.

3. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3. 


§ 7 Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

1. wybrać Konferencję lub Szkolenie będące przedmiotem Zamówienia

2. wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, wpisać dane do faktury, jeśli odbiorcą jest Przedsiębiorca,

3. kliknąć przycisk „Zarejestruj się” lub “Zamów i zapłać”,

4. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i opłacić zamówienie.


§ 8 Wykonanie umowy sprzedaży

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia na Platformie internetowej zgodnie z § 7 Regulaminu.

2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

3. Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane. 


§ 9 Prawo autorskie

1. Wszelkie materiały prezentowane i udostępniane Klientowi przez Sprzedawcę są chronione prawem autorskim i stanowią własność intelektualną Sprzedawcy i jako takie są objęte ochroną prawną. Materiały te nie mogą być rozpowszechniane, udostępniane i powielane bez pisemnej zgody Sprzedawcy. Zakazane jest pobieranie Konferencji / Szkoleń i udostępnianie Konta innym osobom.

2. Sprzedawca informuje Klienta, że dalsze rozpowszechnianie Konferencji / Szkolenia przez Klienta bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

3. Zakup konferencji / szkolenia nie jest jednoznaczny z otrzymaniem jakichkolwiek praw autorskich do Konferencji / Szkoleń, czy też oprogramowania znajdującego się na Platformie. 


§ 10 Rozwiązanie i odstąpienie od umowy

1. Umowa rozwiązuje się z upływem czasu, na jaki Konferencja / Szkolenie zostało udostępnione Klientowi przez Sprzedawcę.

2. Klient, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy z zastrzeżeniem ust. 4.

3. Dokonując rejestracji na konferencję i rezerwacji w hotelu Klient akceptuje  określone warunki anulacji. Zasady dotyczące anulowania uczestnictwa w konferencji i rezerwacji hotelowej dostępne są na stronie każdej konferencji, w części „opłaty rejestracyjne” i „opłaty hotelowe”

4. Prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

5. Za rozpoczęcie świadczenia usług przez Sprzedawcę uznaje się moment pierwszego korzystania z Konferencji / Szkolenia po uiszczeniu opłaty.

6. Poprzez dokonanie opłaty i zalogowanie się do swojego Konta, Klient oświadcza, iż zgodnie z art. 15 ust. 3 ustawy o prawach konsumenta, żąda rozpoczęcia świadczenia usług objętych zamówieniem przed upływem terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, w związku z czym przyjmuje do wiadomości fakt, iż w przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia zobowiązany będzie do zapłaty wynagrodzenia za wykonane do czasu odstąpienia usługi szkolenia.

7. Aby odstąpić od umowy, Klient musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia np. w formie e-mail przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 2 powyżej.

8. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy. 


§ 11 Reklamacje

1. Reklamacje związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy przez Sprzedawcę należy zgłaszać, na adres e-mail: info@symposium.pl

2. Reklamacja powinna zawierać: 

a) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania lub nazwę oraz siedzibę Klienta; 

b) określenie przedmiotu reklamacji; 

c) tytuł Konferencji / Szkolenia i identyfikator transakcji płatniczej; 

d) przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację oraz załączenie wszelkich dokumentów oraz informacji wykazujących zasadność roszczeń reklamacyjnych; 

e) datę zawarcia Umowy; 

f) określenie żądania wysuwanego w związku z reklamacją.

3. Reklamacje zostaną rozpatrzone niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od otrzymania zgłoszenia.

4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy. 


§ 12 Ochrona danych osobowych

1. Składając zamówienie Kupujący wyrażają zgodę na umieszczenie swoich Danych w bazie Sprzedawcy i na ich przetwarzanie dla celów realizacji Umowy, procesu reklamacji oraz w celach marketingowych i handlowych.

2. Podanie Danych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sprzedawcę.

3. Administratorem Danych jest Sprzedawca.

4. Dane są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Sprzedawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania i żądania ich usunięcia. Wszelkie kwestie szczegółowe odnośnie ochrony danych osobowych, sposobu ich przetwarzania oraz polityka plików cookies zostały uregulowane w Polityce Prywatności zamieszczonej na stronie Internetowej: https://symposium.pl 

6. Klient dodając komentarze przy materiałach udostępnionych przez Sprzedawcę, a utrwalanych za pośrednictwem zdjęć, bądź video wyraża jednocześnie bezpłatną, nieodwołalną i nieterminową zgodę na utrwalenie i rozpowszechnianie jego danych osobowych, w tym również wizerunku. 


§ 13 Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Platformę internetową zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 


Symposium Cracoviense 11.03.2020.